Set Up

Postgresのインストール方法(Mac)

postgresを使用する場面に遭遇したので備忘録として。 // postgresをインストール ryosuke $ brew install postgresql // 文字コードをutf-8で初期化 ryosuke $ initdb /usr/local/var/postgres/ -E utf8 // バージョンの確認 ryosuke $ postgers --version …