Postgresのインストール方法(Mac)

postgresを使用する場面に遭遇したので備忘録として。

// postgresをインストール
ryosuke $ brew install postgresql
// 文字コードをutf-8で初期化
ryosuke $ initdb /usr/local/var/postgres/ -E utf8
// バージョンの確認
ryosuke $ postgers --version
// postgresqlの起動
ryosuke $ brew services start postgresql
// データベースの一覧を取得
ryosuke $ psql -l

データの入れ方等は次回ってことで!